ข่าวสารและกิจกรรม

สนองพระราชดำริพระเทพให้ความรู้พื้นฐานสหกรณ์เยาวชน

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศตามหาศิษย์เก่าโรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร ตามพระราชดำริกว่า 40,000 ราย เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือทำบัญชีสหกรณ์

นายบุญมี จันทรวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์สู่ชุมชนให้มากขึ้น โดยให้ศิษย์เก่าดรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียน สพฐ. (สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ในถิ่นธุรกันดาร กว่า 300 แห่ง ที่เคยเป็นกรรมการสหกรณ์นักเรียน ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน จำนวนกว่า 40,000 ราย ให้สมัครเข้าเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานด้านบัญชีแก่กลุ่มสตรีในชุมชนและสหกรณ์ประเภทต่างๆ เนื่องจากนักเรียนในโครงการดังกล่าวมีความรู้และประสบการณ์ด้านการสหกรณ์

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองพระราชดำรัสดังกล่าว โดยมอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่โครงการ ประกาศหานักเรียนโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนเพื่อขึ้นทะเบียน ตลอดจนสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมงานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเบื้องต้นสมารถขึ้นทะเบียนได้แล้วกว่า 3,000 ราย โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดฝึกอบรมหลักการสหกรณ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน

“ นักเรียนโรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นุรกันดารจะมีความรู้พื้นฐานด้านสหกรณ์ โดยเฉพาะด้านการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม การเลือกตั้ง และการทำบัญชี ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการสหกรณ์เป็นอย่างดี เนื่องจากเคยผ่านการฝึกปฏิบัติในการทำกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามหลักการสหกรณ์ทุกประการ อาทิ การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ การบริหารจัดการการสหกรณ์ เป็นต้น ” นายบุญมีกล่าว.

   
 

Relate Images